, 2009: TOKYO, HITOMI MEMORIAL HALL; MAEBASHI, TERRSA CITY HALL

 

.. ..

 

,

,

,

,

..

,

..

, TAKAKO HIRAOKA

/ ,

/   TAKAKO HIRAOKA,

,

,

 

: HERALD ASSOTIATION , 2009

 

: . 10. Tokyo, 2009.05.17. Foto Naoko Nagasava

 

  19962013